Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel een beslissende rol in beleidszaken. 
 
De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. In beide geledingen samen zitten zes leden met stemrecht die de belangen van de rest van de ouders en personeelsleden behartigen. 
 
Van beide geledingen (dit wisselt) gaat één lid ook vijf keer per jaar naar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) om onze belangen op organisatieniveau te vertegenwoordigen. 
 
De MR vergadert ongeveer vijf keer per jaar. De vergaderingen worden vooraf aangekondigd en zijn deels openbaar. U kunt in de vergadering gebruik maken van spreekrecht. Dit kunt u aanvragen via mr.devijverburgh@opoz.nl  
 
De MR-geleding bestaat uit: 
Oudergeleding                     Personeelsgeleding 
Maarten Krol                         Thera Tiebosch (voorzitter) 
Mariska Algoe                     Marco van Veen
                                           
Kirsten van den Heuvel       
 
Dusty Duijzer heeft als directeur een adviserende rol in de MR.   De MR komt ten minste vier keer per jaar bijeen om de ingekomen stukken voor de adviesrondes van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) te bespreken. Belangrijke punten uit de MR zullen gepubliceerd worden in de Nieuwsvijver. De MR is ook te bereiken per mail. Het mailadres is: mr.devijverburgh@opoz.nl
 

Vergaderdata schooljaar 2023-2024:

Snel naar