Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel een beslissende rol in beleidszaken. 
 
De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. In beide geledingen samen zitten zes leden met stemrecht die de belangen van de rest van de ouders en personeelsleden behartigen. 
 
Van beide geledingen (dit wisselt) gaat één lid ook vijf keer per jaar naar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) om onze belangen op organisatieniveau te vertegenwoordigen. 
 
De MR vergadert ongeveer vijf keer per jaar. De vergaderingen worden vooraf aangekondigd en zijn deels openbaar. U kunt in de vergadering gebruik maken van spreekrecht. Dit kunt u aanvragen via mr.devijverburgh@opoz.nl  
 
De MR-geleding bestaat uit: 
Oudergeleding                    Personeelsgeleding 
Margot Hardin                       Thera Tiebosch (voorzitter) 
Hamza Soekhai                 Jolanda Lureman (GMR-lid) 

Maarten Krol                      Kirsten van den Heuvel       
 
Dusty Duijzer heeft als directeur een adviserende rol in de MR.   De MR komt ten minste vier keer per jaar bijeen om de ingekomen stukken voor de adviesrondes van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) te bespreken. Belangrijke punten uit de MR zullen gepubliceerd worden in de Nieuwsvijver. De MR is ook te bereiken per mail. Het mailadres is: mr.devijverburgh@opoz.nl
 

Vergaderdata schooljaar 2020-2021: 

  • 7 oktober 2020 

  • 2 december 2020 

  • 3 februari 2020 

  • 7 april 2020 

  • 16 juni 2020 

  •  

 

Notulen 7 oktober 2020
Notulen 2 december 2020

De MR is op 4 februari jl. via teams bijeengekomen om het door de P.O.-raad opgestelde protocol voor heropening van het basisonderwijs op 8 februari, te bespreken. De directie heeft dit protocol aangepast aan de situatie bij ons op school. De MR heeft, samen met de directie, dit protocol besproken en er nog aanvullingen op gegeven. Hierna is het protocol aan alle ouders gestuurd.

Het bespreken van dit protocol was het enige agendapunt. 

Er waren een paar agendapunten vanuit de GMR, maar op verzoek van Jolanda Lureman (GMR-lid) hebben wij deze stukken gelezen en vragen gesteld en opmerkingen gestuurd via de mail, zodat deze vragen en opmerkingen meegenomen konden worden naar de GMR-vergadering van 8 februari jl.Snel naar